Disclaimer

Het is mogelijk dat de informatie die op Antiquesportsbooks.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Alle gepubliceerde informatie wordt aangeleverd door derde partijen. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Antiquesportsbooks.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Antiquesportsbooks.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Antiquesportsbooks.nl te kunnen raadplegen.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Antiquesportsbooks.nl verkregen informatie. De informatie op Antiquesportsbooks.nl wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.